Rekrutacja

Studia są kierowane do:

Studia zostały skonstruowane tak, aby odpowiadać na zapotrzebowanie zarówno pracowników działów marketingu, jak i samorządów oraz organizacji pozarządowych, którzy chcieliby skuteczniej docierać do swoich odbiorców.

Studia są kierowane do osób zainteresowanych pracą w trzech działach agencji reklamowej: strategii i badań, obsługi klientów, kreacji.

Studia adresowane są także do pracowników agencji reklamowych, firm badawczych oraz osób pracujących w działach marketingu, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Koszt:

5000 zł płacony jednorazowo lub w czterech ratach

Rejestracja:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą się zarejestrować na stronie studiów podyplomowych UKSW TUTAJ

  • podanie o przyjęcie na studia (wzór znajduje się na stronie rejestracji – link powyżej)
  • życiorys (w formie, jaką kandydat uzna za stosowną)
  • 3 zdjęcia
  • odpis dyplomu (Sekretariat przechowuje kopie, lecz przy składaniu należy okazać oryginały)
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (będzie podpisywane w ramach umowy, już po zakwalifikowaniu kandydata)
  • adres do korespondencji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Będzie ona doręczona niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

MIEJSCE SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Sekretariat Dyrektora Instytutu Psychologii

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 14, pokój 1401, 01-938 Warszawa
poniedziałek-piątek: 08:00 – 14:00

Wymagania

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia).

Limit przyjęć

Planujemy przyjąć maksymalnie 25 osób.

Terminy: UWAGA – PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA!

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2017 roku. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmiemy na początku października, natomiast wcześniej można uzyskać informację zwrotną o szansach na zakwalifikowanie się. Studia rozpoczniemy w październiku 2017 roku.